ජනධිපති විසින් අමාත්‍ය ධුර 04ක් සිය භාරයේ තබා ගැනීමට ක්‍රියාකරයි!

ජනධිපති විසින් අමාත්‍ය ධුර 04ක් සිය භාරයේ තබා ගැනීමට ක්‍රියාකරයි!

ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අමාත්‍ය ධුර 04ක් සිය භාරයේ තබා ගැනීමට තීරණය කර ඇත.

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 44/3 ව්‍යවස්ථාවට අනුකූලව අග්‍රාමාත්‍යවරයාගෙන් විමසීමෙන් අනතුරුව මෙම තීරණය ගෙන ඇත.

ජනාධිපති ලේකම් සමන් ඒකනායක මහතා විසින් අදාළ ගැසට් නිවේදනය නිකුත්කර ඇත.

මුදල් ආර්ථික ස්ථායිකරණ හා ජාතික ප්‍රතිපත්ති අමාත්‍යංශය, තාක්ෂණ අමාත්‍යංශය, කාන්තා ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබල ගැන්වීමේ අමාත්‍යංශය, ආයෝජන ප්‍රවර්ධන අමාත්‍යංශය ජනාධිපතිවරයා භාරයේ තබාගැනීමට කටයුතු කර ඇත.

Share this: