චන්ද්‍රසේන හා මන්ත්‍රී සාලින්ද ඉවතට!

චන්ද්‍රසේන හා මන්ත්‍රී සාලින්ද ඉවතට!

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සභාපති ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා එම පක්ෂයේ මධ්‍යම කාරක සභාවේ තවත් මන්ත්‍රීවරුන් දෙදෙනෙකු වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඉවත් කිරීමට තීරණය කර ඇත.

ඒ අනුව  එස්.එම්. චන්ද්‍රසේන හා සාලින්ද දිසානායක  යන පාර්ලිමේන්තු මන්ති‍්‍රවරුන්ද ශී‍්‍ර ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මධ්‍යම කාරක සභාවෙන් ඉවත් කර තිබේ.මෙම ඉවත් කිරීම් සිදු කර ඇත්තේ පක්ෂයේ මධ්‍යම කාරක සභාවේ තීරණවලට පටහැනිව කටයුතු කිරීම හේතුවෙනි.

Share this: