ගෝලීය උණුසුම ඉහළ යන ලකුණු

ගෝලීය උණුසුම ඉහළ යන ලකුණු

ප්‍රථම වතාවට ගෝලීය උෂ්ණත්වය ඉදිරි වසර පහ තුළ සෙල්සියස් අංශක 1.5 ඉක්මවා යෑමට වඩා වැඩි ඉඩක් පවතින බව ලෝක කාලගුණ විද්‍යා සංවිධානය බදාදා ප්‍රකාශ කළේය.

නමුත් 2015 පැරිස් ගිවිසුමේ දක්වා ඇති පූර්ව කාර්මික මට්ටමට වඩා සෙල්සියස් අංශක 1.5 ක දිගුකාලීන උනුසුම් සීමාව ඉක්මවා යන බව එයින් අදහස් නොවේ.

2027 වන විට සෙල්සියස් අංශක 1.5 දක්වා තාවකාලිකව ළඟා වීමට සියයට 66ක සම්භාවිතාවක් ඇතිව, “එය ඉතිහාසයේ පළමු වතාවට එය සෙල්සියස් අංශක 1.5 ඉක්මවනවාට වඩා වැඩි සම්භාවිතාවක් ඇති බව” බ්‍රිතාන්‍යයේ මෙට් ඔෆිස් හැඩ්ලි හි දිගු දුර අනාවැකි ප්‍රධානී ඇඩම් ස්කායිෆ් පැවසීය.

Share this: