ගෝඨා ඉවත් කර තිබූ මිලියන 1.2ක බදු ලිපිගොනු යළි සක්‍රිය කිරීමට ඉල්ලීමක්!

ගෝඨා ඉවත් කර තිබූ මිලියන 1.2ක බදු ලිපිගොනු යළි සක්‍රිය කිරීමට ඉල්ලීමක්!

කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ කළමනාකරණ හා මූල්‍ය පීඨයේ ව්‍යාපාර ආර්ථික විද්‍යා අංශයේ මහාචාර්ය නිහාල් හෙන්නායක මහතා එවකට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ රජය විසින් ඉවත් කර තිබූ බදු ලිපිගොනු ලක්ෂ 12කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් නැවත සක්‍රීය කරන ලෙස ඉල්ලා තිබේ.

හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ රජය සිය පාලන සමයේදී බදු ලිපිගොනු මිලියන 1.6 ක් ලිපිගොනු ලක්ෂ 4 දක්වා අඩු කරමින් විශාල බදු ලිහිල් කිරීමක් හඳුන්වා දී ඇත.

නව බදු හේතුවෙන් පීඩනයට ලක්ව සිටින වෘත්තිකයන්ගෙන් සහ රජයෙන් මහාචාර්ය නිහාල් හෙන්නායක ඉල්ලා සිටියේ තම ගැටලුවට විසඳුමක් ලෙස කලින් ඉවත් කරන ලද බදු ලිපිගොනු නැවත සක්‍රීය කරන ලෙසයි.

Share this: