ගොවිජන මන්දිරය කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශයට පැවරීමට තීරණයක්

ගොවිජන මන්දිරය කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශයට පැවරීමට තීරණයක්

ගොවිජන මන්දිරය යළිත් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය වෙත පැවැරීමට තීරණය කර ඇත

කෘෂිකර්ම රාජ්‍ය අමාත්‍ය විදුර වික්‍රමනායක මහතා සඳහන් කරන පරිදි ඊට අදාළ කැබිනට් පත්‍රිකාව ලබන සතියේ කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරන බවයි.

මීට පෙර ගොවිජන මන්දිරය කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය මගින් පවත්වාගෙන ගිය අතර පසු ගිය රජය විසින් කැබිනට් පත්‍රිකාවක් මගින් පාර්ලිමේන්තුවට පවරන ලදි.

කෙසේ වෙතත් එම ගොඩනැගිල්ල දැනට භාවිතයට නොගෙන වසා ඇති බව අමාත්‍යවරයා සදහන් කරයි ගොවිජන මන්දිරය, කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශයට යළි පවරා දීමෙන් අනතුරුව දැනට රාජගිරියේ බදු පදනම මත පවත්වාගෙන යන ස්ථානයෙන් එය ඉවත් කිරිමට හැකි වෙතැයි ඔහු විශ්වාසය පළ කරයි

Share this: