ගෙවීගිය සතියේ පෑලියගොඩ මත්ස්‍ය වෙළඳපොළට පැමිණි යට විශේෂ නිවේදනයක්

ගෙවීගිය සතියේ පෑලියගොඩ මත්ස්‍ය වෙළඳපොළට පැමිණි යට විශේෂ නිවේදනයක්

ගතවූ සතිය තුළ යම් අයෙකු පෑලියගොඩ මත්ස්‍ය වෙළඳපොළ ට පැමිණියේ නම් වහාම ප්‍රදේශයේ මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක වරයා හමුවී දැනුවත් කරන ලෙස යුධහමුදාපති වරයා දැනුම් දෙනවා.

Share this: