ගුවන් මගීන්ට කැරට් 22ට වැඩි රන් ආභරණ පැළඳීම තහනම්!

ගුවන් මගීන්ට කැරට් 22ට වැඩි රන් ආභරණ පැළඳීම තහනම්!

ශ්‍රී ලංකාව තීරණය කර තිබෙන්නේ මෙරටට පැමිණෙන ගුවන් මගීන්ට කැරට් 22ට වැඩි රන් ආභරණ පැළඳීම තහනම් කිරීමටයි.

මෙරටට රත්‍රං ජාවාරම වැළැක්වීමේ පියවරක් ලෙස මෙම තීරණය ගත් බව මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කළේය.

Share this: