ග්‍රාම සේවා වසමකට ලක්ෂ 10 බැගින් මහරගම ආසනයට ලක්ෂ 410 ක් වෙන් කෙරේ – අධිකරණ අමාත්‍ය විජයදාස රාජපක්ෂ.

ග්‍රාම සේවා වසමකට ලක්ෂ 10 බැගින් මහරගම ආසනයට ලක්ෂ 410 ක් වෙන් කෙරේ – අධිකරණ අමාත්‍ය විජයදාස රාජපක්ෂ.

මහරගම මැතිවරණ කොට්ඨාශයේ එක් ග්‍රාමසේවා වසමකට රු.ලක්ෂ 10ක් බැගින් ප්‍රජා සංවර්ධනය වෙනුවෙන් මහරගම එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආසන සංවිධායක අධිකරණ අමාත්‍ය විජයදාස රාජපක්ෂ මහතාගේ මූලිකත්වයෙන් රු. ලක්ෂ 410ක් ලබා දී තිබේ.

ග්‍රාම සේවා වසම් වල පවතින සංවර්ධන අඩුපාඩු වෙනුවෙන් ග්‍රාම සාවර්ධන සමිතිවල එකඟතාවය මත තෝරා ගත් ප්‍රජා ව්‍යාපෘතියක් සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 10ක මුදලක් ලබා දී ඇති අතර මෙම මුදල උපයෝගී කර ගෙන මං මාවත්, අතුරු මාර්ග, පානීය ජලය, පොදු නාන ලිං,පුස්තකාල පහසුකම් හා ක්‍රීඩා කටයුතු සඳහා මෙම මුදල් යෙදවිය හැකි බව අධිකරණ අමාත්‍ය ආචාර්ය විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.

මෙම ලක්ෂ 410 ට අමතරව අමාත්‍ය විජයදාස රාජපක්ෂ මහතාගේ විමධ්‍යගත අරමුදලෙන් රුපියල් ලක්ෂ 100ක මුදලක් ද මහරගම ආසනයේ සංවර්ධන කටයුතු සඳහා ලබා දී ඇති අතර පළාත් සභා මන්ත්‍රී වරුන් වන රොඩ්නි ප්‍රෙෂර් හා නිමල් ආර්. පීරිස් මහත්වරුන්ද රුපියල් ලක්ෂ 70ක් මුදලක් මහරගම සංවර්ධන කටයුතු සඳහා ලබා දී තිබේ.

Share this: