ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රදේශ 15 කට ඇඳිරිනීතිය

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රදේශ 15 කට ඇඳිරිනීතිය

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රදේශ 15 ක් සඳහා ඇඳිරිනීතිය හා සංචරණ සීමා පනවා තිබෙනවා.

එලෙස ඇඳිරිනීතිය හා සංචරණ සීමා පනවා ඇති ප්‍රදේශ පහත පරිදි වනවා.

Share this: