ගංජා නීතිගත කිරීම පසුපස මහා පරිමාණ දුම්කොළ සමාගම් සිටින බවට පාර්ලිමේන්තුවේදී හෙළිදරවුවක්!

ගංජා නීතිගත කිරීම පසුපස මහා පරිමාණ දුම්කොළ සමාගම් සිටින බවට පාර්ලිමේන්තුවේදී හෙළිදරවුවක්!

හිටපු ‌සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය චන්න ජයසුමන මහතා ගංජා නීතිගත කිරීම පිටුපස සිටින මහාපරිමාණ සමාගම් පිළිබදව රහසක් හෙළිදරව් කළේය.

මහා පරිමාණ දුම්කොළ සමාගම් ගංජා නීතිගත කිරීම පසුපස සිටින බවයි.

Share this: