කොළඹ කලාප 7 ක ජල සැපයුම පැය 24 කට අත්හිටුවයි

කොළඹ කලාප 7 ක ජල සැපයුම පැය 24 කට අත්හිටුවයි

කොළඹ ප්‍රදේශයේ කලාප 7 කට හෙට (14) පෙරවරු 8.00 සිට පැය 24 ක කාලයක් ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව ජල හා ජලාප්‍රවාහන මණ්ඩලය පවසයි.

කොළඹ 01,10,11,12,13,14 සහ 15 යන ප්‍රදේශ වලට ජල සැපයුම කප්පාදු කරන බව දන්වා තිබේ.

කොළඹ 2 සහ 9 යන ප්‍රදේශවලට අඩු පීඩන මට්ටමකින් ජලය සැපයීම සිදුකරනු ඇත.

Share this: