කොළඹ අවට පෙදෙස්වලට පැය 30 ක වතුර කැපිල්ලක්

watercut-415x260
මාලිගාකන්ද ජල තටාකයට ජල සැපයෙන ප්‍රධාන සම්ප්‍රේෂණ නලයක හදිසි අලුත්වැඩියා කටයුත්තක් හේතුවෙන් හෙට (07) දින පෙ.ව 9.00 සිට අනිද්දා(08) දින සවස 3.00 දක්වා පැය 30 ක කාලයක් කොළඹ ප්‍රදේශ කිහිපයකට ජලය සැපයීම අත්හිටුවීමට සිදුවන බව ජලසම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය පවසයි.

Share this: