කොරෝනා මර්දනයට කැනඩාවෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ආධාර

කොරෝනා මර්දනයට කැනඩාවෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ආධාර

නව කොරෝනා ව්‍යසනය නිසා පීඩාවට පත් වූවන්ට සහන සැපයීම සඳහා කැනෙඩියානු රජයද ශී‍්‍ර ලංකාවට ආධාර සපයා තිබෙනවා.

ලබා දී ඇති ආධාරය කැනේඩියානු ඩොලර් 56,000ක් හෙවත් රුපියල් මිලියන 7.5 ක්. ශී‍්‍ර ලංකාවේ ජාතික සාම මණ්ඩලය හරහා මෙම ආධාරය ශී‍්‍ර ලංකාවට ලබා දෙන බව ශී‍්‍ර ලංකවේ කැනේඩියානු මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය පැවසුවා

Share this: