කොමර්ෂල් බැංකු සමූහය 3 වන කාර්තුව සඳහා ශක්තිමත් වර්ධනයක් පෙන්වයි

කොමර්ෂල් බැංකු සමූහය 3 වන කාර්තුව සඳහා ශක්තිමත් වර්ධනයක් පෙන්වයි

තුන්වන කාර්තුවේ මූල්‍ය ප‍්‍රතිඵල කැපී පෙනෙන ලෙස වර්ධනය වීම හමුවේ කොමර්ෂල් බැංකු සමූහය විසින් 2019 සැප්තැම්බර් 30 වනදායින් අවසන් වන මාස නමය තුළදී විශ්වසනීය වර්ධනයක් ලබාගැනීමට සමත්ව තිබේ.

කොමර්ෂල් බැංකුව, එහි අනුබද්ධ සමාගම් සහ ආයතන වලින් සමන්විත සමූහය සලකා බලන මාස නමයක කාලය තුළදී මූල්‍ය සේවා සඳහා බදු වලට පෙර රුපියල් බිලියන 22.211 ක මෙහෙයුම් ලාභයක් ලැබූ අතර 2019 ජූනි මාසයේදී සමූහයේ තිබූ 3.31% ක පසුබෑම සැප්තැම්බර් වනවිට 2.27% ක වර්ධනයක් දක්වා රැගෙන ඒමට සමත්වී තිබේ.

තුන්වන කාර්තුවේදී බදු වලට පෙර මූල්‍ය සේවා මත මෙහෙයුම් ලාභය රුපියල් බිලියන 8.262 ක් වෙමින් 2018 අදාළ කාලයට සාපේක්ෂව 13.33% කින් වර්ධනය වී තිබෙන අතර එය මේ වසරේ පළමු අර්ධයේදී පෙන්වූ 1.53% පසුබෑමට සාපේක්ෂව කැපී පෙනෙන වර්ධනයකි.

රුපියල් බිලියන 1.840 ක් දක්වා වර්ධනය වූ ණය ආපසු ගෙවීමේ බද්ද , ඇතුළුව සලකා බලන මාස නමයක කාලය තුළදී මූල්‍ය සේවා මත බදු 42.88% කින් රුපියල් බිලියන 5.476 ක් දක්වා දැවැන්ත ලෙස වර්ධනය වී තිබෙන අතර ඒ හේතුවෙන් සමූහයේ ආදයම් බද්දට පෙර ලාභය 6.41% කින් රුපියල් බිලියන 16.745 ක් දක්වා අඩුවී ඇත. නමුත්, 2019 ජුනි මාසය අවසන් වනවිට තිබූ 12.5% ක පහළ යාමට සාපේක්ෂව මෙය යහපත් කාර්ය සාධනයකිග තුන්වන කාර්තුව තුළදී ආදායම් බද්දට පෙර සමූහයේ ලාභය 5.83% කින් වර්ධනය වී රුපියල් බිලියන 6.395 ක්වී තිබේ.

මෙම ප‍්‍රවණතාවයම ඉදිරියට යමින් සලකා බලන මාස නමයක කාලය තුළදී ආදායම් බදු වලට පසු ලාභය රුපියල් බිලියන 11.518 ක්වී තිබේ. මෙය 4.2% ක පහළ යාමක් වුවද එය මේ වසරේ පළමු අර්ධයේදී 16.85% ක පහළ යාමට සාපේක්ෂව දියුණු තත්ත්වයක් ලෙසින් සැලකිය හැකිය. මේ අතර, සලකා බලන කාර්තුව තුළදී ආදායම් බදු වලට පසු ලාභය 21.21% කින් රුපියල් බිලියන 4.846 ක් දක්වා විශාල ලෙස වර්ධනය වී ඇත.

Share this: