කොටුව එචලොන් චතුරශ්‍රය පිහිටි ඉඩමේ හිමිකම කාටද?

කොටුව එචලොන් චතුරශ්‍රය පිහිටි ඉඩමේ හිමිකම කාටද?

කොටුව එචලොන් චතුරශ්‍රය ප්‍රදේශයේ පිහිටි ඉඩමේ අයිතිය සීමාසහිත කැපිටල් මහරාජා සංවිධානය සතු නොවන බව නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය පවසා සිටි.

තවද එහි සභාපති රංජිත් ප්‍රනාන්දු මහතා පැවසුවේ මෙම ඉඩමේ අයිතිය සම්බන්ධයෙන් ගැටළු රාශියක් මතුව ඇති බවයි.

නමුත් මෙම ඉඩමේ අයිතිය අදාළ සමාගම සතු බවට නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් පිළිගෙන නැතැයි ඒ මහතා කියයි.

සභාපතිවරයා මේ බව පැවසුවේ, අදාළ ඉඩමේ අයිතිය මහරාජා ආයතනය සතු බවට නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් පිළිගෙන ඇති බවට පළවන වාර්තා ගැන කළ විමසීමකදී ය.

මෙහි දී, ඔහු කියා සිටියේ එකී ඉඩම සම්බන්ධ ලියකියවිලි වලට අනූව එහි හිමිකාරිත්වය අදාළ සමාගමට අයත් බවට තහවුරු නොවන බවයි.

ඒ අනූව ඒ මහතා අවාධාරණය කළේය, එම ඉඩමේ අයිතිය නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් පිළිගත් බවට පළ වන ප්‍රකාශය සම්පූර්ණ අසත්‍ය බවයි.

Share this: