කොටස් වෙළඳපොළ ගනුදෙනු නැවත විමර්ශනය කෙරේ.

කොටස් වෙළඳපොළ ගනුදෙනු නැවත විමර්ශනය කෙරේ.

පසුගිය කාලයේ කොටස් වෙළඳපොළ ගනුදෙනු,වසා දමා තිබූ ඇතැම් ලිපි ගොනු යළි විවෘත කර නැවත විමර්ශනයක් සිදු කරන බව ශ්‍රී ලංකා සුරැකුම්පත් හා විනිමය කොමිෂන් සභාපති තිලක් කරුණාරත්න මහතා පවසයි.

මේ අතර සභාපතිවරයා කොටස් වෙළඳ පොළ නියාමනය කිරීමේ නීති සංශෝධනය කිරීමේ අවශ්‍යතාව ද අවධාරණය කළේ ය.

Share this: