කළු ජූලියක් එපා

කළු ජූලියක් එපා

‘‘තවත් කළු ජූලියක් එපා‘‘ තේමා කරගනිමින් සමාජවාදී තරුණ සංගමය විසින් සංවිධානය කරන ලද නිහඬ විරෝධතාවයක් 23 දින කොළඹ නිදහස් චතුරශ්‍රය ඉදිරිපිටදී පැවැත්විණි.

සමාජවාදී තරුණ සංගමය 2008 වසරේ සිට ජූලි 23 මේ දක්වා සහෝදරත්වයේ දිනය ලෙස නම් කර තිබුණි.

ඔවුන් පැමිණ සිටි පිරිස සමඟ සටන් පාඨ ප්‍රදර්ශනය කරමින් නිහඬ විරෝධතාවයේ යෙදී සිටි අයුරු ඡායාරූපයේ දැක්වේ .

Share this: