කළු කඩ වෙලදාම් නතර කිරීමට රජය ගත් අලුත් තීන්දුව!

කළු කඩ වෙලදාම් නතර කිරීමට රජය ගත් අලුත් තීන්දුව!

ආනයන අපනයන පාලන පනත යටතේ ගැසට් අංක 2307/12 හි විස්තර කර ඇති රෙගුලාසි අනුමැතිය සඳහා රජයේ මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාවට ඉදිරිපත් කර ඇත.

මෙම ගැසට් පත්‍රය නිකුත් කර ඇත්තේ ක්‍රීඩා භාණ්ඩ, දුම්රිය අමතර කොටස් සහ රූපලාවණ්‍ය කර්මාන්තවල ඇතැම් භාණ්ඩ සඳහා පනවා ඇති ආනයන සීමා ලිහිල් කිරීම සඳහාය.

අදාළ ආයතනවල උපදෙස් මත ඇතැම් ඉහළ බදු පනවා සංචාරක, රූපලාවන්‍ය වැනි කර්මාන්තවලට අවශ්‍ය නිෂ්පාදන ආනයනය කිරීමට අවසර දීම වඩාත් සුදුසු බව එම නිවේදනය අනුමත කළ කමිටුව ප්‍රකාශ කළේය.

නැතිනම් කළු කඩ ක්‍රියාන්විතය නතර කිරීමට නොහැකි වීම ගැන කමිටුවේදී සාකච්ඡා වුණා.

මීට අමතරව, 2308/51 දරන ප්‍රකාශයේ ප්‍රකාශිත විදේශ විනිමය පනත යටතේ නියෝග කොමිෂන් සභාව විසින් අනුමත කරන ලදී.

Share this: