කලාවට කල හැකි දේ බොහොමයි

කලාවට කල හැකි දේ බොහොමයි

කලාව යනු සියලුම ලො වැසියන්ට නැතුවම බැරි දෙයකි.

එමනිසා කලාවට, සමාජයක් වෙනස් කිරීමේ හැකියාව පවතින බව හිටපු ජනාධිපතිනි චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මහත්මිය පවසයි.

තවද ලෝකයේ සිටි බොහෝ දරුණු පාලකයින් පෙරළා දමා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය තහවුරු කිරීමට කලාවට හැකි වී ඇති බව ඇය කියයි.

කොළඹ පැවති උත්සවයකට සහභාගී වෙමින් හිටපු ජනාධිපතිනි චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මහත්මිය මේ බව කියා සිටියාය.

Share this: