කරපින්නාගෙන දිනේෂ් රනිල් එක්ක එකතු වෙලා! – ඉරාන් වික්‍රමරත්න

කරපින්නාගෙන දිනේෂ් රනිල් එක්ක එකතු වෙලා! – ඉරාන් වික්‍රමරත්න

ඉරාන් වික්‍රමරත්න මහතා පවසන්නේ අගමැති දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා මේ වනවිට ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සමග එක්ව ඇති බවයි.

ඉරාන් වික්‍රමරත්න මහතා පෙන්වා දෙන්නේ එය වික්‍රමසිංහ මහතා අත්කරගත් විශාල ජයග්‍රහණයක් බවයි.

Share this: