උසස් පෙළ සහ ශිෂ්‍යත්ව විභාග පැවැත්වීම පිළිබඳව තීරණය අවසන් PCR වාර්තා පැමිණි පසු

උසස් පෙළ සහ ශිෂ්‍යත්ව විභාග පැවැත්වීම පිළිබඳව තීරණය අවසන් PCR වාර්තා පැමිණි පසු

අ.පො.ස උසස් පෙළ සහ ශිෂ්‍යත්ව විභාග පෙර කාලසටහනටම පවත්වන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය නිවේදනය කරනවා.

මිනුවන්ගොඩ ඇඟලුම් කම්හලේ සේවකයන්ගේ අවසන් PCR පරීක්ෂණ වාර්තා පැමිණි පසු ඒ පිළිබඳව අවසන් තීරණයක් ගන්නා බවයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය වැඩිදුරටත් පවසන්නේ.

Share this: