උසස් පෙළ විභාගයේ ඇගයීම් කටයුතු

උසස් පෙළ විභාගයේ ඇගයීම් කටයුතු

2022 (2023) අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විෂයන් 12ක් ඇගයීමට ලක් කළ බව විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් අමිත් ජයසුන්දර මහතා පවසයි.

තවද, සෙසු විෂයයන් සඳහා ද ඇගයීම් කටයුතු අවසන් කිරීමට කටයුතු කරමින් සිටින බව ද ඔහු අවධාරණය කළේය.

Share this: