උපාලීස් අවන්හල ට සුරාබදු ඇස යොමුවේ

උපාලීස් අවන්හල ට සුරාබදු ඇස යොමුවේ

කොලොඹ 7, ප්‍රදේශයේ පවත්වාගෙන ගිය සුපිරිගනයේ අවන්හලක් වන, උපාලීස් අවන්හල පසුගිය දිනක රාත්‍රියේ සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව විසින් වටලා ඇති බව පැවසේ.

මෙතෙක් කල් එම අවන්හලේ මත්පැන් අලවි කලද එම වැටලීම කරන අවස්ථාවේදී ඔවුන් ලඟ මත්පැන් අලවිකිරිමට බලපත්‍රයක් තිබී නොමැති බව සඳහන්ය.

එහෙයින්, එම අවස්ථාවේදීම රුපියල්, ලක්ෂ 6ක් 7ත් අතර මත්පැන්, සුරාබදු දෙපාර්ත මේන්තුව බාරයට ගෙන ඇති බව වාර්තාවේ.

තවද මෙම අවන්හල රටෙ ප්‍රධාන පෙලේ ප්‍රභූවරයෙකුට අයිති බව සැලවේ.

Share this: