උප්පැන්න සහතික නොමැති පුද්ගලයින් සඳහා ජාතික හැඳුනුම්පත් නිකුත් කරනු ලැබේ

උප්පැන්න සහතික නොමැති පුද්ගලයින් සඳහා ජාතික හැඳුනුම්පත් නිකුත් කරනු ලැබේ

උප්පැන්න සහතික නොමැති පුද්ගලයින් සඳහා ජාතික හැඳුනුම්පත් (NIC) නිකුත් කිරීම සඳහා පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නව ක්‍රමවේදයක් හඳුන්වා දී තිබේ.

ඒ අනුව එම ක්‍රියාවලියට අදාළ උපදෙස් ඇතුළත් චක්‍රලේඛයක් සියලුම ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන් සහ ග්‍රාම නිලධාරී නිලධාරීන් වෙත යවා ඇති බවයි එම දෙපාර්තමේන්තුවේ කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා සඳහන් කළේ.

Share this: