උද්ධමන යළි වෙනස් වෙයි!

උද්ධමන යළි වෙනස් වෙයි!

ජනවාරි මාසයේ කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකයට අනුව උද්ධමනය සියයට 54.2 දක්වා අඩුවී ඇති බව ජන හා සංඛ්‍යාලේඛන අමාත්‍යාංශය ප්‍රකාශ කරයි.

2022 දෙසැම්බර් මාසයේ උද්ධමන අනුපාතය 57.2% කි.

2023 ජනවාරි මාසයේ ආහාර උද්ධමනය පෙර මාසයේ 64.4% සිට 60.1% දක්වා පහත වැටී ඇත.

Share this: