උද්ධමනය පහත වැටේ?

උද්ධමනය පහත වැටේ?

කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකයේ (CCPI) වසරින් වසර (Y-o-Y) වෙනස මගින් මනිනු ලබන මූලික උද්ධමනය, 2023 පෙබරවාරි මාසයේදී වාර්තා වූ 50.6% සිට 2023 මාර්තු මාසයේදී 50.3% දක්වා තවදුරටත් අඩු වූ බව ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

මේ අතර, මාර්තු මාසය සඳහා සියලුම අයිතම සඳහා CCPI 195.0 ලෙස සටහන් වූ අතර, 2023 පෙබරවාරි මාසයේ සිට දර්ශක ලක්ෂ්‍යවල (2.92%) 5.5 ක වැඩිවීමක් සමඟ, එම දර්ශකය 189.5 ක් විය.

ආහාර කාණ්ඩයේ Y-o-Y උද්ධමනය පසුගිය මාසයේ වාර්තා වූ 54.4% සිට මාර්තු මාසයේදී 47.6% දක්වා සැලකිය යුතු ලෙස පහත වැටී ඇති අතර, ආහාර නොවන කාණ්ඩයේ Y-o-Y උද්ධමනය 2023 පෙබරවාරි මාසයේ වාර්තා වූ 48.8% සිට මේ මාසයේ 51.7% දක්වා වැඩි විය.

Share this: