උත්සව සමයේ ක්‍රියාත්මක වෙන විශේෂ දුම්රිය සහ බස් රථ

උත්සව සමයේ ක්‍රියාත්මක වෙන විශේෂ දුම්රිය සහ බස් රථ

උත්සව සමය වෙනුවෙන් තම ගම්බිම් බලා ගිය පුද්ගලයින්ට නැවත කොළඹට පැමිණීම සඳහා විශේෂ බස් රථ ක්‍රියාත්මක කරන බව පෞද්ගලික බස් හිමියන්ගේ සංගමයේ සභාපති ගැමුණු විජේරත්න මහතා සහතික වෙයි.

ඊයේ (අප්‍රේල් 15) බස් රථවලින් 25% ක් පමණක් ධාවනය වන බව පැහැදිලි කළ විජේරත්න, අද (අප්‍රේල් 16) බස්රථවලින් 50% කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ධාවනය කිරීමට අපේක්ෂා කරන බව පැවසීය.

මේ අතර, ඊයේ (අප්‍රේල් 15) සිට දුර ගමන් සඳහා විශේෂ දුම්රිය ක්‍රියාත්මක කරන බව ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව ද ප්‍රකාශ කළා.

Share this: