ඊයේ(7/14) සිට ගෑස් මිල රු.100 කින් අඩු වේ

ඊයේ(7/14) සිට ගෑස් මිල රු.100 කින් අඩු වේ

ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ලිට්රෝ ගෑස් මිල රුපියල් 100 කින් පහත දමා තිබේ.
ඒ අනුව ගෘහස්ත ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 100 කින් පහත දැමෙන බවත්,සමාගමේ දූෂණ වංචාවන් අනාවරණය කර ගැනීමෙන් පසු තව දුරටත් ගෑස් මිල පහත දැමිය හැකි වනු ඇති බවත් මුදල් අමාත්‍යංශය සඳහන් කළේය.

Share this: