ඉන්ධන මිල වෙනස්වෙයි

ඉන්ධන මිල වෙනස්වෙයි

රජය විසින් හඳන්වාදී ඇති ඉන්ධන මිල සූත‍්‍රයට අනුව ඉන්ධන මිල ඊයේ (10/07/2019) මධ්යම රාති්රයේ සිට ඉන්ධන මිප අඩුකළ බව මුදල් අමාත්යංශය නිවේදනය කරයි
ඒ අනුව ඛනිජතෙල් සංස්ථාව විසින් අලෙවිකරන ඔක්ටේන් 92 පෙට්රල් ලීටරයක් රුපියල් 2කින් අඩුකර ඇත. එමෙන්ම ඔක්ටේන් 95 පෙට්රල් සහ සුපිරි ඩීසල් මිල ලීටරයක් රුපියල් 5 කින් අඩු කර තිබේ. නමුත් ඔටෝ ඩීසල් මිලෙහි කිසිදු වෙනසක් සිදුකර නැත.
ඛනිජතෙල් සංස්ථා ඉන්ධන මිල අඩුවීමත් සමග ලංකා IOC සමාගමද ඔවුන් අලෙවි කරන ඔක්ටේන් 92 පෙට්රල් ලීටරයක් රුපියල් 3කින් අඩුකර ඇති අතර ඔක්ටේන් 95 පෙට්රල් සහ සුපිරි ඩීසල් මිල ලීටරයක් රුපියල් 5 කින් අඩු කර තිබේ. ඔවුන්ද ඔටෝ ඩීසල් සංශෝධනය කර නැත

Share this: