ඉන්දීය යහපාලන ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂවරයා ජනපති හමු වෙයි

ඉන්දීය යහපාලන ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂවරයා ජනපති හමු වෙයි

ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සහ ඉන්දීය යහපාලන ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් භාරත් ලාල් මහතා කොළඹ ජනාධිපති නිල නිවසේදී හමුවිය.

භාරත් ලාල් මහතා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන්නේ රටේ රාජ්‍ය සේවය වැඩිදියුණු කිරීමට සහ ඵලදායී අධීක්ෂණ ක්‍රියාමාර්ග ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් රාජ්‍ය ආයතන කාර්ය සාධනය වැඩිදියුණු කිරීමට විභව මාර්ග සාකච්ඡා කිරීමටය.

රැස්වීම අතරතුර, රාජ්‍ය සේවා බෙදා හැරීමට තොරතුරු තාක්‍ෂණය ඇතුළත් කිරීමේ ඉන්දියාවේ සාර්ථකත්වය ඔහු බෙදා ගත් අතර එමඟින් සැලකිය යුතු ප්‍රගතියක් සහ පිරිවැය ඉතිරියක් ඇති විය.

Share this: