ඉන්දීය අගමැති නරේන්ද්‍ර මෝඩි මහතා ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයට පැමිණි මොහොත. (ඡායාරූප)

ඉන්දීය අගමැති නරේන්ද්‍ර මෝඩි මහතා ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයට පැමිණි මොහොත. (ඡායාරූප)

ඉන්දීය අගමැති නරේන්ද්‍ර මෝඩි මහතා ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයට පැමිණි මොහොත.

ඡායාරූප : සුදත් සිල්වා

Share this: