ඉන්දියානු මුදල් ලංකාවේ භාවිතා කරන්න මහ බැංකු අවසරය හිමිවේ

ඉන්දියානු මුදල් ලංකාවේ භාවිතා කරන්න මහ බැංකු අවසරය හිමිවේ

ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන ඉන්දීය සංචාරකයින්ට දැන් දේශීය ගනුදෙනු සඳහා ඉන්දීය රුපියල් (INR) භාවිත කළ හැකි බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අධිපති ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

ඉන්දියානු වාණිජ හා කර්මාන්ත මණ්ඩල සම්මේලනය (FICCI) විසින් සංවිධානය කරන ලද webinar හි ප්‍රධාන දේශනය පවත්වමින් ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ නැවතත් අවධාරණය කළේ INR ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් නියම කරන ලද මුදල් ඒකකයක් බවට පත් කිරීමෙන් ජාතීන් දෙක අතර වෙළඳ සමථයකට පත් වීමට ඉඩ ලබා දෙන බවයි.

දෙරට සම්බන්ධ කෙරෙන ඩිජිටල් ගෙවීම් අතුරුමුහුණත් සඳහා ද ආචාර්ය වීරසිංහ සිය සහාය පළ කළේය.

Share this: