ඉඩම්වල සෑබෑ අයිතිකරුවන් සොයා මෙහෙයුමක

ඉඩම්වල සෑබෑ අයිතිකරුවන් සොයා මෙහෙයුමක

 

සත් පුද්හල වාර්තාවක් පත්කරමින්, උතුරු පළාතේ වලිකමන් ප්‍රදේශයේ අක්කර 1000 ක භුමි ප්‍රමාණයක් ජනතාව වෙත නිදහස් කිරීමට අදාලව ඉඩම් අමාත්‍යංශය කටුතු කරමින් මවති.

එම්.කේ.ඒ.ඩී.එස්.ගුණවර්ධන මහතා විසින් පසුගිය සෙනසුරාදා දින යාපනයේ ආණ්ඩුකාර කාර්යාලේ පැවැති සාකච්ඡාවේදී මේ බව සදහන් කළේය.

එමෙන්ම එම කමිටුව මගින් එම ප්‍ර දේශයේ පදිංචි වු සෑබෑ අයිතිකරුවන් වෙත අදාළ ඉඩම් ලබා දීමට කටයුතු කළ යුතු වේ. ඒසේම ඒ සදහා අදාළ වාර්තාවක් ලබා එළැඹෙන සති (3) ඇතුලත ලබා දීමට කටයුතු කරන ලෙස අමාත්‍ය වරයා මෙම කමිටුවට උපදෙස් ලබා දී තිබේ.

Share this: