ඇමෙරිකා භාණ්ඩාගාර ලේකම් ණය සදහා මැදිහත් වෙයි

ඇමෙරිකා භාණ්ඩාගාර ලේකම් ණය සදහා මැදිහත් වෙයි

එක්සත් ජනපද භාණ්ඩාගාර ලේකම් ජැනට් යෙලන් සිය ස්වෛරී ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම සඳහා සැම්බියාව සහ ඝානාව විසින් කරන ලද ඉල්ලීම් හදිසි නිරාකරණය සඳහා මේ සතියේ අවදානය කරනු ඇති අතර ශ්‍රී ලංකාව සඳහා ණය ප්‍රතිකාරයක් අවසන් කිරීමට පියවර ගන්නා බව එක්සත් ජනපද භාණ්ඩාගාරය සඳුදා (10) ප්‍රකාශ කළේය.

ලෝක බැංකුවේ සහ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ (IMF) මෙම සතියේ රැස්වීම්වලදී ලොව පුරා සිටින සගයන් හමුවීමට නියමිත යෙලන්, සමස්ත ණය සහන ක්‍රියාවලිය වේගවත් කිරීමට සහ එය වඩාත් පුරෝකථනය කළ හැකි බවට පත් කිරීමට සංයුක්ත පියවරයන් සඳහා ඉල්ලීම් කරයි.

Share this: