ඇන්ටාක්ටිකාවෙන් යෝධ සුනාමියක්

ඇන්ටාක්ටිකාවෙන් යෝධ සුනාමියක්

දේශගුණික අර්බුදය හේතුවෙන් ඇන්ටාක්ටිකාවේ ඇති දිය යට නාය යෑම් සුනාමි රළ ඇතිවීමට හේතු විය හැකි බව නව අධ්‍යයනයකට අනුව හෙළිවෙයි.

දිය යට නාය යෑම් යනු විශාල අවසාදිත ප්‍රමාණයක් විස්ථාපනය කර ඝාතක සුනාමි ජනනය කළ හැකි අධ්‍යයනයකට අනුව හෙළිවෙයි.

එක්සත් ජනපදයේ Plymouth විශ්ව විද්‍යාලයේ පර්යේෂකයන් ඇතුළුව පර්යේෂකයන් විසින් සොයා ගන්නා ලද්දේ මීට වසර මිලියන 3 ත් 15 ත් අතර කාලයකට පෙර, පසුගිය ගෝලීය උණුසුමේ කාලපරිච්ඡේදය තුළ, ලිහිල් අවසාදිත ස්ථර ඇන්ටාක්ටිකාවේ ලිස්සා ගොස්, ගිනිකොනදිග නවසීලන්තයේ, ආසියාව සහ දකුණු ඇමරිකාවවෙරළ තීරය විනාශ කළ යෝධ සුනාමියක් ඇති කළ බවයි.

Share this: