ආනයනික බිත්තර දස ලක්ෂයේ තොගය

ආනයනික බිත්තර දස ලක්ෂයේ තොගය

ඊයේ (අප්‍රේල් 15) ඉන්දියාවෙන් පැමිණෙන සිව්වන බිත්තර තොගයේ සාම්පල සඳුදා (අප්‍රේල් 17) ලබා ගන්නා බව රාජ්‍ය වෙළඳ සංස්ථාව තහවුරු කර ඇත.

සත්ත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අදාළ නිෂ්කාශන සහතිකය නිකුත් කිරීමෙන් පසු තුන්වන නැව්ගත කිරීම අප්‍රේල් 13 වන දින කොළඹ වරායෙන් නිකුත් කරන ලද අතර, බිත්තර දස ලක්ෂයේ තොගය ඊයේ ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීයේය.

ශ්‍රී ලංකාව මේ වන විට ඉන්දියාවෙන් බිත්තර මිලියන හතරකට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ආනයනය කර ඇති අතර රාජ්‍ය වෙළඳ සංස්ථාව අනාවරණය කළේ දැනටමත් බිත්තර මිලියන පහක් සඳහා තවත් ඇණවුමක් ලබා දී ඇති බවයි.

ඒ අනුව ඉදිරි සතිය තුළ තවත් බිත්තර මිලියන දෙකක් දිවයිනට පැමිණීමට නියමිතයි.

Share this: