ආනයනික බිත්තර තුන්වැනි තොගය බෙදා හැරීම

ආනයනික බිත්තර තුන්වැනි තොගය බෙදා හැරීම

ඉන්දියාවෙන් බිත්තර මිලියනයක තුන්වැනි තොගය ඊයේ (අප්‍රේල් 13) බේකරි වෙත බෙදා හැරින ලදී.

රාජ්‍ය වෙළඳ සංස්ථාව විසින් මෙය තහවුරු කරන ලදී.

සත්ත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අදාළ නිෂ්කාශන සහතිකය නිකුත් කිරීමෙන් අනතුරුව ඉන්දියාවේ තුන්වන බිත්තර තොගය ඊයේ පෙරවරුවේ කොළඹ වරායෙන් මුදා හැරිණි.

Share this: