ආණ්ඩුව මුදල් ගෙවා උපාධි ගන්න පුලුවන් ආයතන පිහිටුවන්න තීරණය කරයි!

ආණ්ඩුව මුදල් ගෙවා උපාධි ගන්න පුලුවන් ආයතන පිහිටුවන්න තීරණය කරයි!

උසස් අධ්‍යාපන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ආචාර්ය සුරේන් රාඝවන් පැවසුවේ රජයේ විශ්වවිද්‍යාල ගාස්තු ගෙවන ආයතන පිහිටුවන බවයි.

එම පුද්ගලයින්, Z අගය මත පදනම්ව නොමිලේ විද්‍යාල ප්‍රවේශයට අමතරව ඇතුළත් කර ගන්නා බව ඔහු පැවසීය.

උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා විදේශ විශ්වවිද්‍යාලවලට යන පිරිස අවම කිරීමට මෙමගින් අවස්ථාව සැලසෙන බවද රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පැවසීය.

දැනට උසස් ඩිප්ලෝමා හදාරන අයට විශ්වවිද්‍යාල උපාධි පිරිනැමීමට පියවර ගන්නා බව ඔහු පැවසීය.

සෑම වසරකම විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනය සඳහා විශාල පිරිසක් විදේශගත වන බවද ආචාර්ය සුරේන් රාඝවන් මහතා පැවසීය.

Share this: