අායුධ සන්නද්ධ පොලිසිය විසින් නිරායුධ කළු මිනිසා වටකරයී.

අායුධ සන්නද්ධ පොලිසිය විසින් නිරායුධ කළු මිනිසා වටකරයී.

Share this: