අලුතින් හැඩවන දිගන නගරය…

අලුතින් හැඩවන දිගන නගරය…

හිත් පිත් නැති මිනිස්සුන්ට ….
හිත් පිත් නැති තාප්පවලින් …
හිත් ඇති මිනිසුන් කරන …
විප්ලවීය අඩහැරය….

මේ දිනවල අප ලක්මව නෙක රටා මවමින් දිනෙන් දින සුන්දර වන බව අප සැම දන්නා කරුණක්.
මේ වන විට දිවයිනේ බොහොමයක් නගර ඉතා දැකුම්කළු චිත්‍ර වලින් සැරසෙමින් පවතිනවා.
දිගන නගරයත් එම සුන්දර නගර ලැයිස්තුවට එක් වන්නේ මෙලෙසිනි

WhatsApp Image 2019-12-10 at 7.24.39 PM(1)

WhatsApp Image 2019-12-10 at 7.24.39 PM(2)

WhatsApp Image 2019-12-10 at 7.24.39 PM(3)

WhatsApp Image 2019-12-10 at 7.31.42 PM

Share this: