අර්ජුන මහේන්ද්‍රන් මහතා බැදුම්කර සිද්ධියට ඍජුවම සම්බන්ද වී නැ

අර්ජුන මහේන්ද්‍රන් මහතා බැදුම්කර සිද්ධියට ඍජුවම සම්බන්ද වී නැ

මහ බැංකු බැඳුම්කර සිද්ධියට අදාළව තීරණ ගැනීමේ සිද්දියට අදාලව විමර්ශනය කළ ත්‍රිපුද්ගල කමිටුවෙහි වාර්තාවේ සඳහන් වෙන්නේ, බැංකු අධිපති අර්ජුන මහේන්ද්‍රන් මහතා මෙම සිද්දියට ඍජු දායකත්වයක් දක්වා නොමැති බවයි.

තවද, ප්‍රතිපත්ති සම්පාදන හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යාංශය විසින් මාධ්‍ය වෙත නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සදහන් කර සිටියේ බැදුම්කර සිද්ධියට අදාළව විමර්ශනය කළ ජ්‍යෙෂ්ඨ නීතිඥයින් තිදෙනෙකුගෙන් සමන්විත ත්‍රිපුද්ගල කමිටුව විසින් සකස් කළ පිටු 19කින් සමන්විත වාර්තාව ඒ පිළිබද එළිදක්වා ඇති බවයි.

ඒ අනුව වසර 30ක් සඳහා වන බැඳුම්කර නිකුතුවේ ලන්සු භාර ගැනීමට අදාළ තීරණ ගැනීමේ ක්‍රියාවලියේදී මහ බැංකු අධිපතිවරයා කිසිදු ඍජු දායකත්වයක් දක්වා නොමැති බව එම වාර්තාවේ, පෙන්වා දී ඇත.

Share this: