අයහපත් කාලගුණයෙන් බැටකන අසරණ මිනිසුන්

අයහපත් කාලගුණයෙන් බැටකන අසරණ මිනිසුන්

අයහපත් කාලගුණ තත්ත්වය හේතුවෙන් දිවයින පුරා දිස්ත්‍රික්ක 11ක පවුල් 2000කට අයත් පුද්ගලයන් 9000කට පමණ බලපෑම් එල්ල වී තිබේ.

පසුගිය දිනවල දිවයින පුරා ප්‍රදේශ රැසකට අධික වර්ෂාපතනයක් ලැබිණි.

මේ අතර, අධික ගංවතුර තත්ත්වය හේතුවෙන් 05 වැනිදා ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රදේශ කිහිපයකින් හදිසි ගංවතුර තත්ත්වයන් වාර්තා විය.

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ කටාන, රබර් වත්ත සහ ගොමස්වත්ත යන ගංවතුරින් විපතට පත් ප්‍රදේශවලින් පදිංචිකරුවන් ඉවත් කිරීමට පියවර ගත් බව ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය ප්‍රකාශ කළේය.

Share this: