අමාත්‍යංශවල කාර්යබාරය  ගැසට්  පත්‍රයකින්

අමාත්‍යංශවල කාර්යබාරය ගැසට් පත්‍රයකින්

පසු ගියදා දිවුරුම් දෙනු ලැබූ අමාත්‍යවරුන්ගේ අමාත්‍යංශවලට අදාළ ඔවුන් යටතේ ක්‍රියාත්මක වන ආයතන මොනවාද යන්න මේ වන විට ගැසට් කර තිබේ.

එම අමාත්‍යාංශ වලට අයත් විෂය පතයන් පහත පරිදි වෙයි

Click Here Sri Lanka Gazette – 2015.09.21

Share this: