අමාත්‍ය ෂෙහාන් සේමසිංහ ඇනා බෙජර්ඩ්ව හමුවූ හේතුව

අමාත්‍ය ෂෙහාන් සේමසිංහ ඇනා බෙජර්ඩ්ව හමුවූ හේතුව

ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීමට, සමාජ ආරක්ෂණය වේගවත් කිරීමට සහ වර්ධනය පුනර්ජීවනය කිරීමට ශ්‍රී ලංකාවට සහාය දෙන බව ලෝක බැංකුව නැවත වරක් අවධාරණය කර තිබේ.

අඟහරුවාදා (අප්‍රේල් 11) ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ දී මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ෂෙහාන් සේමසිංහ මහතා සමඟ පැවති සාකච්ඡාවකදී ලෝක බැංකුවේ මෙහෙයුම් කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ ඇනා බෙජර්ඩ් මේ බව ප්‍රකාශ කළේය.

මෙම හමුවේදී ලෝක බැංකු නිලධාරියා සහ සේමසිංහ ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රතිසංස්කරණ න්‍යාය පත්‍රය ආර්ථික ප්‍රකෘතියට උපකාරී වන්නේ කෙසේදැයි සාකච්ඡා කළහ.

Share this: