අප්‍රේල් මැද භාගයේදී සංචාරක පැමිණීම් 400,000 සීමාවට ළඟා වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ

අප්‍රේල් මැද භාගයේදී සංචාරක පැමිණීම් 400,000 සීමාවට ළඟා වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ

ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය (SLTDA) ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ අප්‍රේල් 20 වන විට 2023 සඳහා සංචාරකයින් ලක්ෂ 4ක් පැමිණේ යැයි අපේක්ෂා කරන බවයි.

SLTDA සභාපති ප්‍රියන්ත ප්‍රනාන්දු මහතා පැහැදිලි කළේ අප්‍රේල් 16 වනදා වන විට අප්‍රේල් මාසය සඳහා පමණක් සංචාරකයින් 55,000ක් දිවයිනට පැමිණෙනු දක්නට ලැබුණු බවයි.

මේ අනුව මේ මස 20 වැනිදා වන විට සංචාරකයින් ලක්ෂ 4ක ඉලක්කය සපුරා ගැනීමට හැකිවනු ඇතැයි අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා, ජනවාරි සිට පැමිණි සංචාරකයන්ගෙන් වැඩි පිරිසක් රුසියානු සහ ඉන්දීය ජාතිකයින් බව ඔහු සඳහන් කළේය.

Share this: