අප්‍රේල් මාසයේ ලංකා නිල සංචිත වත්කම් වැඩිවීමක්

අප්‍රේල් මාසයේ ලංකා නිල සංචිත වත්කම් වැඩිවීමක්

2023 අප්‍රේල් මාසයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ නිල සංචිත වත්කම් ඩොලර් මිලියන 2,755 ක් වූ බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව (CBSL) පවසයි.

මෙය 2023 මාර්තු මාසයේදී ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 2,694 ක නිල සංචිත වත්කම් සංඛ්‍යාවෙන් 2.2% ක වැඩිවීමක් පෙන්නුම් කරයි.

කෙසේ වෙතත්, වත්මන් නිල සංචිත වත්කම්වලට චීන මහජන බැංකුවේ ඩොලර් බිලියන 1.4 ක හුවමාරු පහසුකමක් ඇතුළත් වන අතර එය CBSL ට අනුව භාවිතයේ කොන්දේසි වලට යටත් වේ.

Share this: