අප්‍රේල් මාසයේ උද්ධමනය

අප්‍රේල් මාසයේ උද්ධමනය

කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකයේ (CCPI) වසරින් වසර (Y-o-Y) වෙනස මගින් මනිනු ලබන ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන උද්ධමනය, 2023 මාර්තු මාසයට සාපේක්ෂව 2023 අප්‍රේල් මාසයේදී 35.3% දක්වා සැලකිය යුතු ලෙස අඩු විය.

CCPI මත පදනම් වූ උද්ධමනය 2023 මාර්තු මාසය සඳහා 50.3% ලෙස ගණනය කරන ලදී.

ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කරන ලද නවතම වාර්තාවට අනුව, ආහාර කාණ්ඩයේ Y-o-Y උද්ධමනය 2023 මාර්තු මාසයේදී 47.6% සිට 2023 අප්‍රේල් මාසයේදී 30.6% දක්වා පහත වැටුණු අතර, ආහාර නොවන කාණ්ඩයේ Y-o-Y උද්ධමනය 51.7 සිට මේ මාසයේ 37.7% දක්වා අඩු විය.

Share this: