අන්තරේ විරෝධතාවට පොලිසියෙන් කඳුළු ගෑස් සහ අධිපීඩන ජල ප‍්‍රහාර

අන්තරේ විරෝධතාවට පොලිසියෙන් කඳුළු ගෑස් සහ අධිපීඩන ජල ප‍්‍රහාර

අන්තර් විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍ය බලමණ්ඩලයේ පා ගමනට ලෝටස් පාරේදී පොලිසිය මගින් කඳුළු ගෑස් හා ජල ප‍්‍රහාර එල්ල කළ අයුරු.

Share this: