අධිවේගී මාර්ගවල ගාස්තු වැඩිකිරීමේ ගැසට් නිවේදනය

අධිවේගී මාර්ගවල ගාස්තු වැඩිකිරීමේ ගැසට් නිවේදනය

ප්‍රවාහන හා මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශය විසින් දිවයිනේ සියලුම අධිවේගී මාර්ගවල ගාස්තු රු. 50 කින් ඉහල දැමීමට තීරණය කරයි.

ඒ අනුව ප්‍රවාහන හා මහාමාර්ග අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා විසින් නිකුත් කරන ලද ගැසට් නිවේදනයේ මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගය භාවිත කරන රියදුරන් සඳහා වන නව ගාස්තු ප්‍රකාශ කර ඇත.

Share this: