අද දින අඩු පීඩන ජල සැපයුමක් කොළඹ ප්‍රදේශ කිහිපයකට

අද දින අඩු පීඩන ජල සැපයුමක් කොළඹ ප්‍රදේශ කිහිපයකට

කොළඹ ප්‍රදේශ කිහිපයකට දහවල් 12.00 දක්වා අඩු පීඩනයක් යටතේ ජල සැපයුම අපේක්ෂා කරන බව අද (අප්‍රේල් 09) ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය (NWSDB) වාර්තා කළේය.

ඒ අනුව කොළඹ 01 – 04 සහ 07 – 11 යන ප්‍රදේශවල ජල සැපයුම අඩු පීඩනයක් යටතේ පවතින අතර, සම්ප්‍රේෂණ බිඳවැටීම හේතුවෙන් ඉහළ උස් ප්‍රදේශවලට අද දහවල් 12 දක්වා ජල සැපයුම අත්හිටුවිය හැකිය.

Share this: